Site navigation

Rosy Goatfish

 
Alternative names: Yellow Striped Goatfish; Yellow-banded Goatfish; Yellow-striped Goatfish